Language

Upcoming events

Login (admin only)

B. Independent Chapter: Ontstaan - Doel - Pricipes

Twee koppels hebben tijd, energie en persoonlijke budgettaire middelen vrijgemaakt om een onafhankelijke motorclub op te richten los van alle mogelijke externe inmenging. De motorclub “B. Independent Chapter BELGIUM” is opgericht op 30 Juli 2009 als een vereniging zonder winstoogmerk, m.a.w. een VZW. 


 

Ontstaan


Het idee om een nieuw chapter op te richten is ontsproten uit onvrede voor twee voorname factoren:

 • enerzijds, de invloed en inmenging van de dealer in het chapter clubleven;
 • anderzijds, het gebrek aan vertrouwen tussen bestuurders en/of initiatiefnemers en de resulterende “postjespolitiek”.

Motorrijden symboliseert “Vrijheid”.
Verplichtingen en beperkingen kenmerken de “Werkvloer”.
Op vrije momenten wenst men bijgevolg individueel en onafhankelijk te bepalen wat men zelf doet.

Vandaar werd de beslissing genomen om een “FREE” chapter op te richten.
Jammer genoeg werd door een aantal “Europese Free Chapters” alweer een nieuwe overkoepelende vereniging gesticht waaruit nieuwe regeltjes en verplichtingen voortvloeien.

Wij weigeren dit charter te onderschrijven.

Bijgevolg hebben we bewust gekozen voor klaarheid en duidelijkheid en hebben we het onafhankelijk chapter opgericht, nl. het “ B. Independent Chapter BELGIUM”:

 • “B.”, een “B” met het “.” punt staat voor klaarheid, ‘BE’ - wees - ben, en dekt tevens de laag voor alle mogelijke omschrijvingen ‘Bikers - Belle - Bète - Beauty  - Beer...
 • Independent”, omdat we duidelijk wensen uit te komen voor deze onafhankelijkheid...
 • Chapter”, omdat we deel blijven uitmaken van de H-D familie maar als een complementaire motorclub en zeker geen concurrentie beogen met de HOG chapters...

We zijn voorstander van HOG doch laten iedereen de vrijheid om al dan niet HOG-member te zijn/blijven, het bestuur daarentegen is/wordt life-member.


Doel

 

De vereniging heeft tot doel

 1. Het plezier en het enthousiasme die het rijden met de motor in het algemeen en met de Harley-Davidson in het bijzonder meebrengt, op alle mogelijke manieren te ondersteunen en te ontwikkelen, de band te verstevigen tussen motorrijders in het algemeen en de Harley-Davidson rijders in het bijzonder.
 2. Het nastreven van een optimale groepssfeer, ongeacht de geaardheid, los van elke politieke overtuiging of organisatie, los van elke geloofsovertuiging en/of nationaliteit.
 3. Het organiseren van en/of deelnemen aan activiteiten (motoruitstappen en/of sociale activiteiten).
 4. Het stimuleren van activiteiten met een cultureel en/of culinair karakter.
 5. Het BICB kan onder andere haar medewerking verlenen en deelnemen aan iedere activiteit die met haar doel overeenstemt.
 6. Het BICB kan voorts alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel.

met andere woorden:

Alle mogelijke activiteiten organiseren waarbij het rijden primeert doch het cultureel en culinair aspect ook de volwaardige aandacht krijgt. Uiteraard staat het iedereen vrij om binnen de eigen mogelijkheden deel te nemen aan deze activiteiten. 

 

Principes

 

We houden niet van verplichtingen en moeten niets, bijgevolg; “No Must...”
We houden evenmin van regeltjes, bijgevolg; “No Rules...”
We respecteren elkeen en dit op wederzijdse basis.
We verwachten dat enkele simpele en duidelijke afspraken worden nageleefd.


 • Activiteiten

Het bestuur engageert zich voor volgende principes:

 1. No Must
 2. No Rules
 3. Maximaal TWEE georganiseerde motoractiviteiten (ride out) per maand 
 4. Minimaal DRIE  georganiseerde weekeindes in binnen of buitenland per jaar
 5. Sociale activiteiten zowel tijdens als buiten het motorseizoen

Opmerking:
De jaarkalender “B. Independent Chapter” vermeldt tevens voorstellen van andere activiteiten waarvoor het bestuur echter niet noodzakelijk de organisatie opneemt.
 

 • Ride Outs

Een georganiseerde Ride Out houdt minimaal rekening met volgende items:

 1. Doel:                  cultureel / culinair / motorsamenkomst / ...
 2. Vertrekpunt:        plaats en tijdstip
 3. Afstand:              heen / terug
 4. Trajectduur:         heen / terug
 5. Haltes - pauzes:    plaats en duur
 6. Middagstops:        plaats, tijdstip en duur, voorgestelde maaltijd
 7. Tankenbeurten:    plaats
 8. Eindpunt:            plaats en tijdstip

We verwachten dan ook dat de deelnemers volgetankt en tijdig aanwezig zijn op de afspraak.
Een klein antwoordje op een aankondigende mail en/of een ‘sms’ draagt uiteraard bij tot het wederzijds respect.